مدیران سالن

جناب آقای توکل       09128474614

جناب آقای کریمی     09125463561

 

مسئول سالن و فنی (تأیید طرح غرفه سازی)

جناب آقای مختار زاده        09019222405

 

مسئول برق سالن

جناب آقای نیاسی       09347695958

 

مسئول غرف پیش ساخته

شرکت سهل سازان